Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 227-НС
Разград, 02.04.2021

ОТНОСНО: Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград

На основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 2149-НС/ 01.03.2021 г.  на ЦИК, РИК-Разград

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 70 /седемдесет/ броя упълномощени представители на партия „Републиканци за България“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН на представителя

Номер и дата на Пълномощно

1

Юмит Нуридинов Юмеров

 

1/01.04.2021

2

Айлин Селяйдинова Селиманова

 

2/01.04.2021

3

Джанер Ердован Хамди

 

3/01.04.2021

4

Фейме Мехмедова Ахмедова

 

4/01.04.2021

5

Ерсин Динчеров Хюсеинов

 

5/01.04.2021

6

Мелиха Мехмедова Кадирова

 

6/01.04.2021

7

Юмюгюл Мюсреф Бейзат

 

7/01.04.2021

8

Шенгюл Емрула Хасан

 

8/01.04.2021

9

Шабан Мустафа Шабан

 

9/01.04.2021

10

Сузан Хюсню Ахмед

 

10/01.04.2021

11

Адем Али Али

 

11/01.04.2021

12

Наталия Янкова Мичева

 

12/01.04.2021

13

Анелия Ивайлова Аврамова

 

13/01.04.2021

14

Пенчо Георгиев Пенчев

 

14/01.04.2021

15

Айсун Саамиева Салиева

 

15/01.04.2021

16

Синан Сали Мустафа

 

16/01.04.2021

17

Росен Георгиев Радев

 

17/01.04.2021

18

Нели Анатолиева Димитрова

 

18/01.04.2021

19

Басри Ахмед Селим

 

19/01.04.2021

20

Февзие Хашимова Ахмед

 

20/01.04.2021

21

Севинч Селим Хюсеин

 

21/01.04.2021

22

Юлкер Хълми Хюсеин

 

22/01.04.2021

23

Свилен Стоянов  Воденичаров

 

23/01.04.2021

24

Денис Ахмед Хюсеин                 

 

25/01.04.2021

25

Пламен Василев Петров

 

26/01.04.2021

26

Иван Георгиев Иванов

 

27/01.04.2021

27

Асен Бориславов Висков

 

28/01.04.2021

28

Веселин Банчев Цонев

 

29/01.04.2021

29

Нурие Ибрахим Хасан

 

30/01.04.2021

30

Димитър Жечев Димитров                     

 

31/01.04.2021

31

Ибрям Джевдет Садък

 

32/01.04.2021

32

Яна Тодорова Стоянова

 

33/01.04.2021

33

Фейзулла Сейханов Фейзулов

 

34/01.04.2021

34

Айдън Сеидахмед Алиосман

 

35/01.04.2021

35

Ерхан Хюсеин Ибрям

 

36/01.04.2021

36

Валентин Свиленов Василев

 

37/01.04.2021

37

Свилен  Христов Дочев

 

38/01.04.2021

38

Красимир Георгиев Маринов

 

39/01.04.2021

39

Андрей Стоянов Андреев

 

40/01.04.2021

40

Тууче Тезджанова Закирова

 

41/01.04.2021

41

Мергюл Зейти Комбова

 

42/01.04.2021

42

Мелтем Мехмедова Хасанова

 

43/01.04.2021

43

Назмие Шакирова Расимова

 

44/01.04.2021

44

Нежля Бедриева Хамди

 

45/01.04.2021

45

Несрин Гюнаева Хасанова

 

46/01.04.2021

46

Хабибе Хасан

 

47/01.04.2021

47

Окшан Хюсеин Бейзат

 

48/01.04.2021

48

Галя Стоилова Георгиева       

 

49/01.04.2021

49

Кезбан Рашид Ахмед          

 

50/01.04.2021

50

Мехмед Сали Али          

 

51/01.04.2021

51

Мюстеджеб Мюстеджебов Хасанов    

 

52/01.04.2021

52

Илкяр Али Ариф

 

53/01.04.2021

53

Онур Шахинов Шакиров   

 

54/01.04.2021

54

Веселина Росенова Цанева

 

55/01.04.2021

55

Азизе Сезгин Еминова

 

56/01.04.2021

56

Нермин Мемду Ахмедова                    

 

57/01.04.2021

57

Хюсеин Ибрям Хюсеин                      

 

58/01.04.2021

58

Назиле  Адем Хрюстем 

 

59/01.04.2021

59

Петър Иванов Петров

 

60/01.04.2021

60

Мартин Русев Русев

 

61/01.04.2021

61

Мара Антонова Александрова

 

62/01.04.2021

62

Стефан Деков Стефанов

 

63/01.04.2021

63

Иваничка Стоянова Атанасова

 

64/01.04.2021

64

Любомир Алипиев Антонов

 

65/01.04.2021

65

Милка Панчева Стефанова                       

 

66/01.04.2021

66

Сибел Бейтула  Исмаил                             

 

67/01.04.2021

67

Енис Гюрсел Исмаил

 

68/01.04.2021

68

Гюрсел Исмаил Али

 

69/01.04.2021

69

Петранка Неделчева Петрова

 

70/01.04.2021

70

Мустафа Али Мустафа

 

71/01.04.2021

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.04.2021 в 05:46 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения