Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 24-НС
Разград, 28.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Самуил и утвърждаване списъка на резервни членове.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, променено с Решение № 2111-НС от 18.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15-НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

 

РЕШИ:

           

1.НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии в община Самуил за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

 

Единен № на СИК 182900001, с. БОГДАНЦИ Адрес на СИК ул.  ” Г.БЕНКОВСКИ “ №14

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Нурай Сюлейман

 

Председател

ДПС

 

2

Ганка Димова Георгиева

 

Зам.председател

БСП

 

3

Хасан Сезгин Хасан

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Емине Мустафа Неджиб

 

член

ГЕРБ

 

5

Динчер Сабри Мехмед

 

член

ВОЛЯ

 

6

Димитър Боянов Иванов

 

член

 ОП

 

7

Нехире Хасан Ферад

 

член

БСП

 

8

Севинч Юсуф Али

 

член

БСП

 

9

Неждие Мехмед Неджиб

 

член

ГЕРБ

 

           

Единен № на СИК 182900002,  с. БОГОМИЛЦИ, Адрес на СИК , УЛ.” ГЕО МИЛЕВ “ №17

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Бехидже Сюлейманова Мустафа

 

Председател

ДПС

 

2

Мустафа Халил Мустафа

 

Зам.председател

ВОЛЯ

 

3

Бениде Съдкиева Хасанова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Зия Исмед Неджиб

 

член

ГЕРБ

 

5

Айше Реджеб Исмаил

 

член

 ОП

 

6

Мюжгян Фикретова Исмаил

 

член

БСП

 

7

Назифе Иса Исмаил

 

член

БСП

 

           

Единен № на СИК 182900003, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Бахрие Хюсню Азис

 

Председател

ДПС

 

2

Станимир Илийчев Станев

 

Зам.председател

 ОП

 

3

Юмит Джевдет Шабан

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Фатме Али Хасан

 

член

ГЕРБ

 

5

Нихат Джеват Джелил

 

член

ГЕРБ

 

6

Наджие Исметова Мустафова

 

член

ДПС

 

7

Фатме Талиб Али

 

член

БСП

 

8

Петър Петров Черкезов

 

член

ВОЛЯ

 

9

Сали Рамадан Сали

 

член

БСП

 

           

Единен № на СИК 182900004, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул."ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Семра Невзат Мехмед

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Али Сали Али

 

Зам.председател

БСП

 

3

Айтен Тасин Мехмед

 

Секретар

ДПС

 

4

Айлин Джеват Шакир

 

член

ГЕРБ

 

5

Севие Фераим Сабри

 

член

БСП

 

6

Нурсел Ахмед Мехмед

 

член

ДПС

 

7

Веселин Илийчев Станев

 

член

ВОЛЯ

 

8

Адем Тефик Ибрям

 

член

ГЕРБ

 

9

Анифе Недрет Емин

 

член

ГЕРБ

 

           

Единен № на СИК 182900005, с. ГОЛЯМА ВОДА, Адрес на СИК: ул. "ЦАРЕВЕЦ" № 25

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Фатме Мюстеджеб Ахмедова

 

Председател

БСП

 

2

Борис Боянов Иванов

 

Зам.председател

ВОЛЯ

 

3

Ахмед Шабан Ахмед

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Нилгюн Айдън Ахмед

 

член

ГЕРБ

 

5

Айсел Неждет Хълми

 

член

ГЕРБ

 

6

Гюлджан Мехмедова Мухаремова

 

член

БСП

 

7

Сейнур Фейзула Мустафа

 

член

БСП

 

           

Единен № на СИК 182900006, с. ГОЛЯМА ИЗВОР, Адрес на СИК: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 85

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Мариян Иванов Боянов

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Кольо Михайлов Чаушев

 

Зам.председател

БСП

 

3

Румяна Стилянова Тодолова

 

Секретар

ДПС

 

4

Галин Николов Савов

 

член

ГЕРБ

 

5

Кремена Лазарова Иванова

 

член

ВОЛЯ

 

6

Атанаска Ангелова Митева

 

член

 ОП

 

7

Евгения Иванова Ангелова

 

член

БСП

 

           

Единен № на СИК 182900007, с. ЖЕРЯЗКОВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ТРАКИЯ" № 24

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Дияна Йорданова Маринова

 

Председател

БСП

 

2

Веселин Пенев Вълчев

 

Зам.председател

 ОП

 

3

Пенка Ганчева Дачева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Димитър Ангелов Киранов

 

член

ГЕРБ

 

5

Рузие Себайдин Али

 

член

 ДБ

 

6

Георги Иванов Георгиев

 

член

ГЕРБ

 

7

Николинка Драганова Господинова

 

член

БСП

 

8

Марина Радева Андреева

 

член

ВОЛЯ

 

9

Рейхан Халим Салим

 

член

ДПС

 

           

Единен № на СИК 182900008,  с. ЗДРАВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 56

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Айлин Ридван Мустафа

 

Председател

БСП

 

2

Ефраим Атов Ефраимов

 

Зам.председател

 ОП

 

3

Айлин Мюмеринова Нурла

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Себиле Недрет Нурула

 

член

ГЕРБ

 

5

Бехидже Мюмюнова Мехмед

 

член

 ОП

 

6

Мирослав Антонов Момчилов

 

член

ВОЛЯ

 

7

Йозджан Мехмед Ахмед

 

член

ДПС

 

Единен № на СИК 182900009, с. КРИВИЦА, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 42а

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Юнзюле Шефкетова Хюсеинова

 

Председател

 ОП

 

2

Петя Иванова Тонева

 

Зам.председател

ВОЛЯ

 

3

Шенол Исмаилов Реджеб

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Филип Емилов Стоянов

 

член

ГЕРБ

 

5

Неджиб Незир Неджиб

 

член

БСП

 

6

Селиме Юкселова Якуб

 

член

БСП

 

7

Октай Сабриев Васвиев

 

член

ГЕРБ

 

           

Единен № на СИК 182900010, с. НОЖАРОВО, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 6

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Йозлем Зерин Нури

 

Председател

БСП

 

2

Ангел Наков Ангелов

 

Зам.председател

 ОП

 

3

Емине Исмаил Сюлейман

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Тургай Рефик Билял

 

член

ГЕРБ

 

5

Адем Кямил Зейфула

 

член

ГЕРБ

 

6

Азиз Сабри Азиз

 

член

ВОЛЯ

 

7

Гюлшен Юмер Осман

 

член

БСП

 

8

Садифе Сали Салиева

 

член

БСП

 

9

Рейхан Фадли Меджид

 

член

ДПС

 

           

Единен № на СИК 182900011, с. ПЧЕЛИНА, Адрес на СИК: ул. "БАЙКАЛ" № 2

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Джелил Кямил Ахмед

 

Председател

ДПС

 

2

Севда Данаилова Димитрова

 

Зам.председател

ГЕРБ

 

3

Айля Расим Ибрям

 

Секретар

БСП

 

4

Шенол Фераим Исмаил

 

член

ГЕРБ

 

5

Зелиха Хасан Исмаил

 

член

БСП

 

6

Осман Атов Ефраим

 

член

ВОЛЯ

 

7

Ремзи Сабри Азис

 

член

 ОП

 

           

Единен № на СИК 182900012, с. КАРА МИХАЛ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 5

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Рейхан Исуф Малляхова

 

Председател

БСП

 

2

Цанко Стоев Недков

 

Зам.председател

ГЕРБ

 

3

Стеляна Георгиева Георгиева

 

Секретар

 ОП

 

4

Донка Неделчева Иванова

 

член

ГЕРБ

 

5

Илийчо Станев Илиев

 

член

ВОЛЯ

 

           

Единен № на СИК 182900013, с. ХУМА, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 25

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Селиме Абтула Шериф

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Назиме Османова Хасанова

 

Зам.председател

ДПС

 

3

Айсун Якуб Хабил

 

Секретар

БСП

 

4

Джанан Шенолова Исмаилова

 

член

ГЕРБ

 

5

Бахтияр Алиев Ибрямов

 

член

ОП

 

6

Зекие Шукриева Мехмедова

 

член

БСП

 

7

Свилен Цанев Тонев

 

член

ВОЛЯ

 

           

Единен № на СИК 182900014, с. ХЪРСОВО, Адрес на СИК: ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 32

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Ивелина Минкова Христова

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Димитър Василев Йорданов

 

Зам.председател

 ОП

 

3

Седат Хайредин Мехмед

 

Секретар

БСП

 

4

Мирослава Тодорова Михайлова

 

член

ГЕРБ

 

5

Боян Иванов Маринов

 

член

ВОЛЯ

 

6

Шукрие Мехмед Хасан

 

член

ДПС

 

7

Юкие Айдънова Назиф

 

член

БСП

 

           

Единен № на СИК 182900015, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "Д. БЛАГОЕВ" № 38

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Мерия Мехмедова Али

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Бехра Шерафидинова Хебиб

 

Зам.председател

БСП

 

3

Шукри Ахмед Шукри

 

Секретар

ДПС

 

4

Кадир Кадир Раим

 

член

ГЕРБ

 

5

Калоян Рачев Колев

 

член

ГЕРБ

 

6

Стефан Иванов Господинов

 

член

ВОЛЯ

 

7

Петко Иванов Петков

 

член

 ОП

 

8

Шефкъ Шефкет Сабри

 

член

ДБ

 

9

Сезгин Бекир Ахмед

 

член

ДПС

 

 

 

 

         

Единен № на СИК 182900016, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 16

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон

1

Месуд Адил Халим

 

Председател

ДПС

 

2

Илияз Исмаилов Илязов

 

Зам.председател

БСП

 

3

Магдалина Невелинова Георгиева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Сабри Решад Сабри

 

член

ГЕРБ

 

5

Нурджихан Хюсеин Зюлкяр

 

член

БСП

 

6

Гюнюл Хюсмен Шахин

 

член

ВОЛЯ

 

7

Исмаил Фарук Исмаил

 

член

БСП

 

8

Веска Борисова Петкова

 

член

 ОП

 

9

Ервин Бекир Ахмед

 

член

ДПС

 

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Самуил.

№ по ред

Име, презиме и фамилия

 

От ПП"ДПС"

1

Ерол Ехлиман

2

МЕХМЕД СЕДАТ ХАЙРЕДИН

3

РОЗАЛИЯ МЛАДЕНОВА АСЕНОВА

4

ЗАФЕР ХЮСЕИН ЕЮБ

5

КЕНАН ИБРАХИМ МЮЗЕКЯР

6

ХЮСЕИН АЛИ РЕДЖЕБ

 

От К "ДБ"

1.

Илиян Емилов Василев

2

Зюлкяр Мехмед Осман

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Самуил.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 28.02.2021 в 16:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения