Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Айше Ахмедова Мехмедова1-1-НС/23.03.2021
Анна Славейкова Бозева1-2-НС/23.03.2021
Афизе Ахмедова Мустафова1-3-НС/23.03.2021
Севджет Ахмедов Мустафов1-4-НС/23.03.2021
Юмют Абдрахимов Ибрахимов1-5-НС/23.03.2021
Емине Алиева Мельова1-6-НС/23.03.2021
Танер Хюсеинов Еюбов1-7-НС/23.03.2021
Фатме Джемалова Сиракова1-8-НС/23.03.2021
Емил Асенов Найденов1-9-НС/23.03.2021
Хюсеин Хасанов Хюсеинов1-10-НС/23.03.2021
Салих Мустафов Дживгов1-11-НС/23.03.2021
Зихни Иса Муса1-12-НС/23.03.2021
Ферад Ферад Ахмед1-13-НС/23.03.2021
Мехмед Рамадан Орцев1-14-НС/23.03.2021
Джемиле Джелил Исуфова1-15-НС/23.03.2021
Махмуре Хасан Адилова1-16-НС/23.03.2021
Айлин Яшарова Юсеинова1-17-НС/23.03.2021
Макбуле Мехмедова Хюсеинова1-18-НС/23.03.2021
Невин Мехмедова Хюсеин1-19-НС/23.03.2021
Серкан Рейхан Хълми1-20-НС/23.03.2021
Валентин Великов Сенков1-21-НС/23.03.2021
Насуф Тасим Насуф1-22-НС/23.03.2021
Илхан Хамил Хаккъ1-23-НС/23.03.2021
Милен Каменов Михайлов1-24-НС/23.03.2021
Ерхан Вейсал Мехмед1-25-НС/23.03.2021
Дениз Гюрсел Мехмед1-26-НС/23.03.2021
Гюнер Мюмюн Акиф1-27-НС/23.03.2021
Алтан Бюрхан Сали1-28-НС/23.03.2021
Вайде Хасан Хасан1-29-НС/23.03.2021
Николай Колев Смилов1-30-НС/23.03.2021
Сезгин Хюсеин Али1-31-НС/23.03.2021
Ахмед Джеват Шериф1-32-НС/23.03.2021
Ридван Рамадан Азиз1-33-НС/23.03.2021
Неджми Ибрям Сабри1-34-НС/23.03.2021
Керим Сабит Ахмед1-35-НС/23.03.2021
Айтен Фарисова Мехмедова1-36-НС/23.03.2021
Юмер Наим Юмер1-37-НС/23.03.2021
Хакъ Ахмед Мустафа1-38-НС/23.03.2021
Фикрет Фикрет Хамид1-39-НС/23.03.2021
Гюнел Адем Мюсреф1-40-НС/23.03.2021
Турхан Сафет Ахмед1-41-НС/23.03.2021
Еркан Хайредин Адем1-42-НС/23.03.2021
Ружди Шабан Шефкет1-43-НС/23.03.2021
Айтен Кямил Мустафа1-44-НС/23.03.2021
Адил Нуридин Кемал1-45-НС/23.03.2021
Октай Юнал Ахмед1-46-НС/23.03.2021
Сабиха Феттова Адем1-47-НС/23.03.2021
Гюлвер Мехмед Али1-48-НС/23.03.2021
Айнур Исмет Дилявер1-49-НС/23.03.2021
Тургай Назиф Нури1-50-НС/23.03.2021
Ергин Нешад Дурмуш1-51-НС/23.03.2021
Ниязи Хасан Мустафа1-52-НС/23.03.2021
Ариф Зикри Ибрям1-53-НС/23.03.2021
Севджан Ремзиева Емин1-54-НС/23.03.2021
Ерхан Шерифов Мехмедов1-55-НС/26.03.2021
Осман Фикретов Османов1-56-НС/29.03.2021
Сидика Менду Махмудова1-57-НС/29.03.2021
Вилдан Ридванова Али1-58-НС/29.03.2021
Ерен Тунайев Зюхтиев1-59-НС/29.03.2021
Алие Сабриева Ахмедова1-60-НС/29.03.2021
Салим Нергинов Аптиев1-61-НС/29.03.2021
Несрин Ремзиев Рушудов1-62-НС/29.03.2021
Мустафа Зейнулов Тефиков1-63-НС/29.03.2021
Неджмидин Хакъ Бекир1-64-НС/29.03.2021
Фахредин Салиев Мехмедов1-65-НС/29.03.2021
Муса Мустафов Мехмедов1-66-НС/29.03.2021
Шенис Джеваби Дуйгун1-67-НС/29.03.2021
Айдън Акифов Мюстеджебов1-68-НС/29.03.2021
Светослав Маринов Крумов1-69-НС/29.03.2021
Айшегюл Хасанова Салиева1-70-НС/29.03.2021
Фетта Лютфи Фетта1-71-НС/29.03.2021
Айше Юзджанова Раимова1-72-НС/29.03.2021
Емине Ахмед Мандаджи1-73-НС/29.03.2021
Мехмед Салиев Османов1-74-НС/29.03.2021
Рамадан Зейналов Халилов1-75-НС/29.03.2021
Затие Кабил Садулова1-76-НС/29.03.2021
Мустафа Мустафов Бозаджиев1-77-НС/29.03.2021
Мюзеям Османова Бозаджиева1-78-НС/29.03.2021
Ремзие Исмаил Акиф1-79-НС/29.03.2021
Назике Басри Шефкъева1-80-НС/29.03.2021
Денис Динчеров Къров1-81-НС/29.03.2021
Емре Ерджанов Екремов1-82-НС/29.03.2021
Сезджан Салим Ебазер1-83-НС/29.03.2021
Нуртен Даудова Ферзуева1-84-НС/29.03.2021
Лора Борисова Александрова1-85-НС/29.03.2021
Ерол Сюлюманов Чолаков1-86-НС/29.03.2021
Асение Фахриева Касим1-87-НС/29.03.2021
Севинч Кадир Молла-Мехмед1-88-НС/29.03.2021
Гюлюмсер Сюлейман Расим1-89-НС/29.03.2021
Николинка Тодорова Джебарова1-90-НС/29.03.2021
Айше Мехмедова Идиризова1-91-НС/29.03.2021
Байсе Алиева Неджибова1-92-НС/29.03.2021
Равие Сабри Риза1-93-НС/29.03.2021
Сабри Бахри Сабри1-94-НС/29.03.2021
Несрин Халилова Ислямова1-95-НС/29.03.2021
Юксел Фаик Гьоч1-96-НС/29.03.2021
Емилия Симеонова Чавдарова1-97-НС/29.03.2021
Назифе Мехмедова Мустафова1-98-НС/29.03.2021
Шенгюл Реджеб Рашид1-99-НС/29.03.2021
Есин Севджан Рахидин1-100-НС/29.03.2021
Хатидже Ибрахим Рашид1-101-НС/29.03.2021
Хатидже Съдкъ Гьоч1-102-НС/29.03.2021
Фикрие Бекир Юнуз1-103-НС/29.03.2021
Хафифе Осман Муталиб1-104-НС/29.03.2021
Сабри Шукри Рашид1-105-НС/29.03.2021
Ахмед Мехмед Кара1-106-НС/29.03.2021
Джунеит Ружди Сали1-107-НС/29.03.2021
Ахмед Хайри Махмуд1-108-НС/29.03.2021
Менду Али Емин1-109-НС/29.03.2021
Хамит Хасанов Хамидов1-110-НС/29.03.2021
Шериф Нуриев Шерифов1-111-НС/29.03.2021
Ерхан Зелкифов Зюлкюфов1-112-НС/29.03.2021
Гьоксел Мехмед Мустафа1-113-НС/29.03.2021
Мехмед Кадиров Хаккъев1-114-НС/29.03.2021
Джеваби Адем Карахасан1-115-НС/29.03.2021
Есмихан Шерафетова Мехмедова1-116-НС/31.03.2021
Асие Фикрет Махмудова1-117-НС/31.03.2021
Фатме Зияйдин Юмер1-118-НС/31.03.2021
Йозкан Мехмед Юмер1-119-НС/31.03.2021
Емине Кямил Мехмед1-120-НС/31.03.2021
Кяние Сали Мустафа1-121-НС/31.03.2021
Юзлем Наджи Осман1-122-НС/31.03.2021
Надя Петрова Колева1-123-НС/31.03.2021
Ганка Савова Борисова1-124-НС/31.03.2021
Али Хюсеин Ешреф1-125-НС/31.03.2021
Несин Али Хавенгели1-126-НС/31.03.2021
Фикрет Керим Феим1-127-НС/31.03.2021
Бирсен Мустафа Бекир1-128-НС/31.03.2021
Васвие Юмерова Исуфова1-129-НС/31.03.2021
Биргюл Басри Бедри1-130-НС/31.03.2021
Гюлбениз Бейтиева Хюсеинова1-131-НС/31.03.2021
АХТЕР СЕЛМАНОВ ХАСАНОВ1-132-НС/31.03.2021
Гюлшерин Шефкетова Алиосманова1-133-НС/31.03.2021
Ахмед Салиев Ахмедов1-134-НС/31.03.2021
Сами Юсеин Махмуд1-135-НС/31.03.2021
Гьокан Шенеров Арифов1-136-НС/31.03.2021
Онджай Метин Сали1-137-НС/31.03.2021
Тодорка Стоянова Джебарова1-138-НС/31.03.2021
Октай Евгинов Алиосманов1-139-НС/31.03.2021
Йозджан Джеферов Адемов1-140-НС/31.03.2021
Рукие Хайри Узун1-141-НС/31.03.2021
Гюрсел Зайкъров Ниятов1-142-НС/31.03.2021
СЕХАРЕ СЕБАЙДИНОВА ХЮСЕИНОВА1-143-НС/31.03.2021
БЕХНУР БЕЙТИЕВ СЕЛЯЙДИНОВ1-144-НС/31.03.2021
Фатме Исметова Атанасова1-145-НС/31.03.2021
Фикрет Мехмедов Сеидов1-146-НС/31.03.2021
Афизе Айдън Скендер1-147-НС/31.03.2021
Севил Бейханова Селиманова1-148-НС/31.03.2021
Фатмегюл Мехмедова Сали1-149-НС/31.03.2021
Владимир Иларионов Владимиров1-150-НС/31.03.2021
Ешреф Ахмед Ешреф1-151-НС/31.03.2021
Сюлейман Бахри Тюбе1-152-НС/31.03.2021
Максуд Якубов Мюрселов1-153-НС/31.03.2021
Нурсин Рейхан Али1-154-НС/31.03.2021
Сали Махмуд Исуф1-155-НС/31.03.2021
Хасан Юсеин Юсеин1-156-НС/31.03.2021
Валентин Емилов Митков1-157-НС/31.03.2021
Севим Касимов Хасанов1-158-НС/31.03.2021
Сали Сюлейман Мустафа1-159-НС/31.03.2021
Хасан Халилов Хасанов1-160-НС/31.03.2021
Себайдин Хасанов Махмудов1-161-НС/31.03.2021
Методи Мирославов Мизурски1-162-НС/31.03.2021
Селин Селим Юсеин1-163-НС/31.03.2021
Сунай Ахмед Мустафа1-164-НС/31.03.2021
Гюлюмсер Невзатова Осман1-165-НС/31.03.2021
Ахмед Нуралов Пехливанов1-166-НС/31.03.2021
Айджан Айдънова Мустафова1-167-НС/31.03.2021
Гюнер Салим Сали1-168-НС/31.03.2021
Горан Емилов Евтимов1-169-НС/31.03.2021
Цонка Йорданова Желева1-170-НС/31.03.2021
Октай Хожгюн Наджи1-171-НС/02.04.2021
Февзи Тахсин Али1-172-НС/02.04.2021
Себиле Халил Али1-173-НС/02.04.2021
Тугай Рейхан Джелил1-174-НС/02.04.2021
Рамазан Айше Хасан1-175-НС/02.04.2021
Орхан Ибрахимов Ахмедов1-176-НС/02.04.2021
Радослав Асенов Илиев1-177-НС/02.04.2021
Юлиян Калоянов Зафиров1-178-НС/02.04.2021
Ерджан Кадир Ахмед1-179-НС/02.04.2021
Илхан Кадир Назиф1-180-НС/02.04.2021
Тюркян Юсуф Хюсеин1-181-НС/02.04.2021
Гюнел Мехмед Юмер1-182-НС/02.04.2021
ЗАИД АХМЕД МУРАД1-183-НС/02.04.2021
Ниязи Невзат Сар1-184-НС/02.04.2021
Осман Али Осман1-185-НС/02.04.2021
МЕХМЕД СЕДАТ ХАЙРЕДИН1-186-НС/02.04.2021
Ахмед Бюрхан Ахмед1-187-НС/02.04.2021
СЕЙНУР ХАЙРЕДИН ГАФУР1-197-НС/01.04.2021
Айсел Исмаил Джемалова1-188-НС/01.04.2021
Лейман Фейзула Чалък1-189-НС/01.04.2021
Гюлсюн Хасан Али1-190-НС/01.04.2021
Айдън Айридин Хюсеин1-191-НС/01.04.2021
ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЕ ПАЧЕДЖИЕВА1-192-НС/01.04.2021
Семиха Динчерова Карамустафа1-193-НС/01.04.2021
Юмгюлсюн Али Аляовлу1-194-НС/01.04.2021
Нефисе Исмаилова Челик1-195-НС/01.04.2021
Мехмед Алиев Буруков1-196-НС/01.04.2021
Бедри Ахмедов Хасанов1-198-НС/03.04.2021
Айсу Мердан Хасан1-199-НС/03.04.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения