Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 173-ПВР/НС
Разград, 12.11.2021

ОТНОСНО: Ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съгласно т.5 от Решение №890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК при сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява РИК, която с отделно решение следва да определи начина на връщане на сгрешения протокол и за предаване на новия протокол при съобразяване с решението на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.29 във връзка с чл.274, ал.1 и ал.2 от ИК и т.5, изр.2-ро от Решение №890-ПВР/НС от 09.11.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград,

РЕШИ:

Определя следния ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

1. При сгрешен протокол, при попълването на който са допуснати грешки от такова естество, които не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването, председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява РИК.

2. РИК-Разград с решение определя неин член, който да приеме сгрешения протокол и предаде на СИК/ПСИК новия формуляр на секционния протокол.

3. За предаването на сгрешения и получаването на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определения с решението на РИК-Разград неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение №97-ПВР/НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

4. Фабричният номер на сгрешеният протокол се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл.215, ал.4 ИК (Приложение №91-ПВР/НС или Приложение №92-ПВР/НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение №97-ПВР/НС от изборните книжа).

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.11.2021 в 05:37 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения