Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 262-ПВР
Разград, 19.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 498/19.11.2021 г. от ИК за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент

Постъпил е Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 498/19.11.2021 г. от ИК за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за  вицепрезидент. В списъка са посочени трите имена на 149 (сто четиридесет и девет) лица, ЕГН и № и дата на пълномощно.

Съгласно т. 9 от Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, след извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районните избирателни комисии, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК,  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2.

Комисията не установи нередовности в представения документ.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 149 (сто четиридесет и девет)  на брой упълномощени представители на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за  вицепрезидент в изборите на 21 ноември 2021 г., както следва:

№ по ред

собствено бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

№1

Добрин Младенов Добрев

.................

1 от 18.11.2021 г.

№2

Любомир Асенов Райчев

.................

2  от 18.11.2021 г.

№3

Николай Пламенов Пенчев

.................

3  от 18.11.2021 г.

№4

Цветелина Валериевна Кожанова-Енчева

.................

4  от 18.11.2021 г.

№5

Ивайло Деянов Иванов

.................

5  от 18.11.2021 г.

№6

Павел Стефанов Русев

.................

6  от 18.11.2021 г.

№7

Иводор Николаев Иванов

.................

7  от 18.11.2021 г.

№8

Беркай Сунай Махмуд

.................

8  от 18.11.2021 г.

№9

Алпай Октай Мехмед

.................

9  от 18.11.2021 г.

№10

Славена Десиславова Стефанова

.................

10  от 18.11.2021 г.

№11

Габриела Данкова Цонева

.................

11  от 18.11.2021 г.

№12

Бурчин Ахмедова Акифова

.................

12  от 18.11.2021 г.

№13

Атила Бахтиев Акифов

.................

13  от 18.11.2021 г.

№14

Петър Любомиров Зарков

.................

14  от 18.11.2021 г.

№15

Ибрям Сюлейманов Ахмедов

.................

15  от 18.11.2021 г.

№16

Есин Севджан Ахмедова

.................

16  от 18.11.2021 г.

№17

Владислав Руменов Андреев

.................

17  от 18.11.2021 г.

№18

Румяна Антонова Балтова

.................

18  от 18.11.2021 г.

№19

Асен Асенов Цонев

.................

19  от 18.11.2021 г.

№20

Денка Василева Маринова

.................

20  от 18.11.2021 г.

№21

Иванка Добрева Недева

.................

21  от 18.11.2021 г.

№22

Таня Петрова Тодорова

.................

22  от 18.11.2021 г.

№23

Росица Белчева Дочева

.................

23  от 18.11.2021 г.

№24

Пенка Киранова Христова

.................

24  от 18.11.2021 г.

№25

Семра Съдкъева Ибрямова

.................

25  от 18.11.2021 г.

№26

Ибрахим Адем Ибрахим

.................

26  от 18.11.2021 г.

№27

Галина Минчева Неделчева

.................

27  от 18.11.2021 г.

№28

Джунейт Хасан Сали

.................

28  от 18.11.2021 г.

№29

Марин Димитров Колев

.................

29  от 18.11.2021 г.

№30

Сезгин Исмет Азиз

.................

30  от 18.11.2021 г.

№31

Стоянка Цанева Белчева

.................

31  от 18.11.2021 г.

№32

Надежда Василева Йовчева

.................

32  от 18.11.2021 г.

№33

Рена Петрова Ганчева

.................

33  от 18.11.2021 г.

№34

Милица Емилова Георгиева

.................

34  от 18.11.2021 г.

№35

Йордан Иванов Йорданов

.................

35  от 18.11.2021 г.

№36

Ива Стоянова Петрова

.................

36  от 18.11.2021 г.

№37

Василка Христова Евтимова

.................

37  от 18.11.2021 г.

№38

Димитричка Кънчева Добрева

.................

38  от 18.11.2021 г.

№39

Цеко Костадинов Цеков

.................

39  от 18.11.2021 г.

№40

Даринка Неделчева Георгиева

.................

40  от 18.11.2021 г.

№41

Ивелин Георгиев Илиев

.................

41  от 18.11.2021 г.

№42

Весиле Сюлейманова Ахмедова

.................

42  от 18.11.2021 г.

№43

Петя Станчева Стефанова

.................

43  от 18.11.2021 г.

№44

Желязка Маркова Димитрова

.................

44  от 18.11.2021 г.

№45

Стоян Димитров Ненчев

.................

45  от 18.11.2021 г.

№46

Елка Александрова Неделчева

.................

46  от 18.11.2021 г.

№47

Станислава Веселинова Русева

.................

47  от 18.11.2021 г.

№48

Милко Василев Кузманов

.................

48  от 18.11.2021 г.

№49

Хриса Цонева Гамишева

.................

49  от 18.11.2021 г.

№50

Венета Станчева Илиева-Стоянова

.................

50  от 18.11.2021 г.

№51

Иринка Иванова Методиева

.................

51  от 18.11.2021 г.

№52

Светослав Христов Неделчев

.................

52  от 18.11.2021 г.

№53

Елка Тодорова Йовчева

.................

53  от 18.11.2021 г.

№54

Христо Великов Христов

.................

54  от 18.11.2021 г.

№55

Пенка Иванова Маркова

.................

55  от 18.11.2021 г.

№56

Мария Василева Пенева

.................

56  от 18.11.2021 г.

№57

Боряна Цветкова Михайлова

.................

57  от 18.11.2021 г.

№58

Иваничка Димитрова Йорданова

.................

58  от 18.11.2021 г.

№59

Яким Стоянов Нанев

.................

59  от 18.11.2021 г.

№60

Пенка Станева Иванова

.................

60  от 18.11.2021 г.

№61

Цонка Василева Филева

.................

61  от 18.11.2021 г.

№62

Назми Юнуз Юнуз

.................

62  от 18.11.2021 г.

№63

Цена Стефанова Климова

.................

63  от 18.11.2021 г.

№64

Румен Веселинов Стоянов

.................

64  от 18.11.2021 г.

№65

Димитър Василев Димитров

.................

65  от 18.11.2021 г.

№66

Валентина Кънчева Славчева

.................

66  от 18.11.2021 г.

№67

Велико Недев Недев

.................

67  от 18.11.2021 г.

№68

Станислав Веселинов Стоянов

.................

68  от 18.11.2021 г.

№69

Филип Стефанов Петров

.................

69  от 18.11.2021 г.

№70

Тодор Мичев Радев

.................

70  от 18.11.2021 г.

№71

Петър Филипов Христов

.................

71  от 18.11.2021 г.

№72

Недка Събчева Герчева

.................

72  от 18.11.2021 г.

№73

Мартин Данчев Стоянов                                               

.................

73  от 18.11.2021 г.

№74

Ридван Зенунов Алиев                                                   

.................

74  от 18.11.2021 г.

№75

Димитър Илиев Стефанов

.................

75  от 18.11.2021 г.

№76

Недко Георгиев Недялков

.................

76  от 18.11.2021 г.

№77

Сурай Зюлкюф Исмаил                                                  

.................

77  от 18.11.2021 г.

№78

Сава Ноев Иванов                                                             

.................

78  от 18.11.2021 г.

№79

Вели Мусов Дурльов                                                          

.................

79  от 18.11.2021 г.

№80

Диана Христова Иванова                                               

.................

80  от 18.11.2021 г.

№81

Милен Христов Атанасов

.................

81  от 18.11.2021 г.

№82

Станко Василев Василев

.................

82  от 18.11.2021 г.

№83

Драгана Колева Петрова

.................

83  от 18.11.2021 г.

№84

Йоланта Христова Мичева                                           

.................

84  от 18.11.2021 г.

№85

Атанас Йорданов Калудев

.................

85  от 18.11.2021 г.

№86

Георги Атанасов Атанасов

.................

86  от 18.11.2021 г.

№87

Михаела Здравкова Атанасова

.................

87  от 18.11.2021 г.

№88

Ариф Алиев Атипов

.................

88  от 18.11.2021 г.

№89

Георги Пенчев Георгиев

.................

89  от 18.11.2021 г.

№90

Ивелин Малчев Илиев

.................

90  от 18.11.2021 г.

№91

Аспарух Цонев Христов

.................

91  от 18.11.2021 г.

№92

Стоян Георгиев Недков

.................

92  от 18.11.2021 г.

№93

Спас Георгиев Спасов

.................

93  от 18.11.2021 г.

№94

Марена Атанасова Георгиева

.................

94  от 18.11.2021 г.

№95

Любка Иванова Терзиева

.................

95  от 18.11.2021 г.

№96

Емил Иванов Тихов

.................

96  от 18.11.2021 г.

№97

Невянка Йорданова Георгиева

.................

97  от 18.11.2021 г.

№98

Георги Георгиев Вълев

.................

98  от 18.11.2021 г.

№99

Ивелина Стоилова Стайкова

.................

99  от 18.11.2021 г.

№100

Мария Николова Иванова

.................

100  от 18.11.2021 г.

№101

Славка Димитрова Маноилова

.................

101  от 18.11.2021 г.

№102

Иванка Димитрова Русева

.................

102  от 18.11.2021 г.

№103

Йорданка Иванова Шопова

.................

103  от 18.11.2021 г.

№104

Добромир Крумов Георгиев

.................

104  от 18.11.2021 г.

№105

Лиляна Николова Тодорова

.................

105  от 18.11.2021 г.

№106

Илия Иванов Илиев

.................

106  от 18.11.2021 г.

№107

Димитър Генадиев Войков

.................

107  от 18.11.2021 г.

№108

Иванка Василева Добрева

.................

108  от 18.11.2021 г.

№109

Иван Михайлов Стайков

.................

109  от 18.11.2021 г.

№110

Костадин Михайлов Топалов

.................

110  от 18.11.2021 г.

№111

Хидает Халид Хасан

.................

111  от 18.11.2021 г.

№112

Цветан Миленов Василев

.................

112  от 18.11.2021 г.

№113

Иван Маринов Тихов

.................

113  от 18.11.2021 г.

№114

Димитър Христов Петров

.................

114  от 18.11.2021 г.

№115

Венета Станчева Илиева

.................

115  от 18.11.2021 г.

№116

Драгомир Веселинов Добрев

.................

116  от 18.11.2021 г.

№117

Стилиян Михайлов Стайков

.................

117  от 18.11.2021 г.

№118

Стою Георгиев Стоев

.................

118  от 18.11.2021 г.

№119

Еленка Маринова Керанова

.................

119  от 18.11.2021 г.

№120

Радослав Велев Александров

.................

120  от 18.11.2021 г.

№121

Христинка Милева Цачева

.................

121  от 18.11.2021 г.

№122

Цветан Тодоров Христов

.................

122  от 18.11.2021 г.

№123

Джейхан Дюлгер Кемал

.................

123  от 18.11.2021 г.

№124

Неделчо Георгиев Неделчев

.................

124  от 18.11.2021 г.

№125

Атанас Илиев Атанасов

.................

125  от 18.11.2021 г.

№126

Диян Йорданов Йорданов

.................

126  от 18.11.2021 г.

№127

Йордан  Ненков  Ненков

.................

127  от 18.11.2021 г.

№128

Красимир Иванов Крумов

.................

128  от 18.11.2021 г.

№129

Мариана Драгнева Господинова

.................

129  от 18.11.2021 г.

№130

Галимир Янков Тодоров

.................

130  от 18.11.2021 г.

№131

Горица Вълчева Ненкова

.................

131  от 18.11.2021 г.

№132

Милена Бонева Късова

.................

132  от 18.11.2021 г.

№133

Найден Стоянов Димитров

.................

133  от 18.11.2021 г.

№134

Калин Веселинов Петров

.................

134  от 18.11.2021 г.

№135

Айдън Исмаилов Везиров

.................

135  от 18.11.2021 г.

№136

Орхан Хасан Белбер

.................

136  от 18.11.2021 г.

№137

Виолета Грозева Вайкова

.................

137  от 18.11.2021 г.

№138

Галин Николов Савов

.................

138  от 18.11.2021 г.

№139

Айшегюл Руфат Риза

.................

139  от 18.11.2021 г.

№140

Идриз Серветов Селимов

.................

140  от 18.11.2021 г.

№141

Нури Алиев Велиев

.................

141  от 18.11.2021 г.

№142

Димитър Дончев Димитров

.................

142  от 18.11.2021 г.

№143

Деян Генчев Венков

.................

143  от 18.11.2021 г.

№144

Цвятко Василев Стефанов

.................

144  от 18.11.2021 г.

№145

Джемил Талиб  Халид

.................

145  от 18.11.2021 г.

№146

Неделчо Стоянов Станев

.................

146  от 18.11.2021 г.

№147

Бейхан Акиф Сали

.................

147  от 18.11.2021 г.

№148

Валентин Спасов Вълчев

.................

148  от 18.11.2021 г.

№149

Даниел Валериев Николов

.................

149  от 18.11.2021 г.

       

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 20.11.2021 в 20:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения