Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 48-НС
Разград, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., издигната от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Постъпило е Предложение от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ заведено под Вх. № 13 на 11.10.2021г., в 10:05 часа във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. при РИК – Разград.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на председател и представляващ партията, за регистриране на следните кандидати за народни представители:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Ахмед Реджебов Ахмедов

 

2.

Ихсан Халил Хаккъ

 

3.

Селиме Касимова Карагьозова-Шакир

 

4.

Денис Юнал Татар

 

5.

Севим Халилова Рамаданова

 

6.

Едис Рухиев Даудов

 

7.

Севгин Назъм Шукри

 

8.

Мехмед Реджеб Салим

 

Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ е регистрирана за участие в изборите с Решение № 620-ПВР/НС от 27 септември 2021 г. на ЦИК.

Към предложението, представляващо Приложение № 73-НС от изборните книжа, са приложени следните документи: Заявление –декларация по чл.255, ал.1, т.3 във връзка с чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 78-НС от изборните книжа - 8 (осем) броя, Пълномощно с № 224 от 06.10.2021 г. от Мустафа Сали Карадайъ – председател на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в полза на Мехмед Реджеб Салим.

Съгласно посочените в заявлението данни, издигнатите кандидати отговарят на условията по чл.65, ал.1 от КРБ.

Не са констатирани непълноти или несъответствия в депозираното предложение и съпътстващите го документи.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с чл.258, ал.1 от ИК, Решение № 620-ПВР/НС от 27 септември 2021 г. и Решение № 579-НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, РИК Разград

 РЕШИ:

1. Регистрира и обявява кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигната и подредена от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 18-ти – Разградски, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Ахмед Реджебов Ахмедов

 

2.

Ихсан Халил Хаккъ

 

3.

Селиме Касимова Карагьозова-Шакир

 

4.

Денис Юнал Татар

 

5.

Севим Халилова Рамаданова

 

6.

Едис Рухиев Даудов

 

7.

Севгин Назъм Шукри

 

8.

Мехмед Реджеб Салим

 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:26 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения