Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Разград, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., издигната от партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Постъпило е Предложение от партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ заведено под Вх. № 20 на 12.10.2021г., в 09:50 часа във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. при РИК – Разград.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Николай Симеонов Малинов, в качеството му на председател и представляващ партията, за регистриране на следните кандидати за народни представители:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Асен Денков Асенов

 

2.

Радко Любенов Ханджиев

 

3.

Иван Колев Герджиков

 

4.

Безат Безат Ахмед

 

Партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО е регистрирана за участие в изборите с Решение № 643-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК.

Към предложението, представляващо Приложение № 73-НС от изборните книжа, са приложени следните документи: Заявление –декларация по чл.255, ал.1, т.3 във връзка с чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 78-НС от изборните книжа - 4 (четири) броя, Пълномощно от 04.10.2021 г. от Николай Симеонов Малинов – председател на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в полза на Валентин Груев Григоров и Пълномощно от 09.10.2021г. от Валентин Груев Григоров ,  с което преупълномощава Асен Денков Асенов. Заверено копие на Удостоверение от Софийски градски съд, издадено на 28.09.2021 г.,VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009г., за актуално правно състояние на партията.

Съгласно посочените в заявлението данни, издигнатите кандидати отговарят на условията по чл.65, ал.1 от КРБ.

Не са констатирани непълноти или несъответствия в депозираното предложение и съпътстващите го документи.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с чл.258, ал.1 от ИК, Решение № 643-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. и Решение № 579-НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, РИК Разград

РЕШИ:

1. Регистрира и обявява кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигната и подредена от партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО в изборен район 18-ти – Разградски, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Асен Денков Асенов

 

2.

Радко Любенов Ханджиев

 

3.

Иван Колев Герджиков

 

4.

Безат Безат Ахмед

 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения