Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 68-ПВР/НС
Разград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е Писмо с вх. № 70/14.10.2021г. от секретаря  на община Разград, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Разград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Предложение за резервни членове на СИК в община Разград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., от кмета на Община Разград.

С предложенията са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол  от 08.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана от кмета на Община Разград за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Разград, като са спазени разпоредбите на ал.1,3,6 от чл.92 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 31-ПВР/НС от 01.10.2021г.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, предложения постъпили с писмо вх. № 70/14.10.2021г. от Кмета на Община Разград, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения № 23-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 31-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Разград в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 182600001 с. Балкански-НЧ „Просвета”, ул. „Росица” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Милена Стойчева Стоянова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Жени Атанасова Димова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Николова Денева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Радина Иванова Раданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Милен Красимиров Николов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Бончо Йорданов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Огнян Христов Хинов

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600002 с. Благоево-Сградата на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев” № 45

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Павлина Мичева Цончева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Гергана Руменова Драгнева

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Мариян Иванов Брадолов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Върбан Тодоров Върбанов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Наджибе Мусова Бозева

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Руско Ангелов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Даниела Георгиева Александрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600003 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Милена Цонева Станева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Десислава Миленова Мирчева-Димитрова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Тодорова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Беатриса Любчева Петкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Станислава Коцева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Гюлвер Мехмедова Юмер

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Валентина Неделчева Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Росица Костова Павлова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Илка Ангелова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Диана Илиева Минкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Полина Василева Димитрова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Иванов Василев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Павлина Николова Русева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Светла Петрова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Сениха Хасанова Билялова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Свилен Неделчев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Недялка Димитрова Георгиева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Георги Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600005 с. Дряновец - НЧ "Напредък-1895", ул. "Христо Ботев" № 4 (нов адрес) 

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Живко Йорданов Бобчев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Илияна Ненкова Колева

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Денка Иванова Симеонова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Банчо Господинов Тодоров

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Божидарка Иванова Цветкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нурхан Айдънов Ибрямов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Сияна Свиленова Рачева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Матей Донков Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Ивелина Иванова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 192600006 с. Дянково - НЧ „Просвещение”, ул. „Осми март” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Емине Бейти Хасан

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Калин Йорданов Костадинов

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Красимир Пенев Коцев

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Радка Василева Пенчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Светослав Веселинов Кьосев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Маргарита Кирилова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Цветан Деянов Донев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Милен Тодоров Добрев

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Назифе Мердинова Якубова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600007 с. Дянково -ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Росица Райкова Недева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Николай Атанасов Иванов

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сюзан Джелилова Илиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Назифе Сухатова Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Даца Славова Райчева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Теодора Тодорова Цоева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Иван Йорданов Боев

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Есра Салиева Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600008 с. Дянково - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Садифе Хюсеин Хасанова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Светослав Гутев Митев

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Павел Атанасов Иванов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Татяна Василева Дилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Сезен Исмет Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Шенай Юсуфова Хасан

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Емине Алкин Хюсеинова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Пейчо Добрев Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Ангел Иванов Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий” № 29

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мехмед Лютфиев Мехмедов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ахмед Ибрахимов Ахмедов

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Владимир Цветанов Вълов

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Садифе Мехмед Джеватова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Силвия Веселинова Матеева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Стефан Здравков Кулов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Миглена Стоянова Цвяткова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Тодор Александров Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600010 с. Липник - Ритуална зала, ул. „Бачо Киро” № 28

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Свилен Любенов Витанов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Фериде Мухарем Тасим

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Нели Стоянова Колева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иван тодоров Стойков

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Юлиян Ангелов Йорданов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Светла Енчева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Цветан Деянов Донев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Ренета Николова Цанкова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Радостин Теодоров Тицов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600011 с. Мортагоново -Ритуална зала, ул. „Девети септември” № 43

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Назмие Ремзи Исмаилова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Деянка Александрова Минева

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Георги Иванов Игнатов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Ивелина Анкова Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Мехмед Мехмедов Басриев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Галин Георгиев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Бояна Станкова Мечкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Татяна Николова Димитрова-Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Никола Горкиев Гоцев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600012 с. Недоклан -  НЧ „Съзнание”, ул. „България” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Георги Енчев Райков

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Диян Вълчев Денев

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Фатме Мехмедова Мустафова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Галин Радев Тиханов

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Любен Димитров Тодоров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Теодора Стефанова Хаджистанчева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Димитър Любомиров Янакиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600013 с. Осенец - ОУ „д-р Петър Берон“, ул. „Стефан Радков” № 77

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Васил Иванов Василев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Петранка Гроздева Йорданова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Светлан Цонев Иванов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Елена димова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Здравка Русева Обретенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Бахрие Зюлкюфова Ибрахимова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Стоянка Иванова Минкова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Радостина Янкова Игнатова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Тодор Илиев Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600014 с. Островче  - Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цена Коцева Трифонова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Йорданка Живкова Бобчева

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Десислава Спаскова Харизанова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Христина Пламенова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Серхан Сабри Шукри

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Стефан Колев Колев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Верка Миткова Нинкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600015 с. Побит камък - НЧ „Самообразование 1894”, ул. „Трети март” № 60

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Севдалина Борисова Иванова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Огняна Иванова Станева

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Йоана Стоянова Стоянова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иванка Тодорова Петкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Цветан Неделчев Цонев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Айгюн Мехмедов Белберов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Елена Иванова Величкова

 

Член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182600016 с. Пороище - НЧ „Просвета”, ул. „Райна Княгиня” №18

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Михаела Руменова Чанкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Пламена Томова Тодорова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мая Атанасова Бобчева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Анелия Неделчева Цонева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Атилла Ибраим Ариф

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Анелия Цанкова Джебарова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Милена Петкова Хараланова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 172600017 с. Просторно -  Зала в кметството, ул. „Стара планина” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ангел Асенов Майсторски

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ганка Енчева Иванова

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Василка Николова Калева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Димитър Тодоров Петков

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Севда Бюлент Ибрямова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Катя Иванова Лапатова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Борислав Дениславов Банков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600018 с. Радинград - НЧ „Наука 1929”, ул. „Бузлуджа” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Донка Филипова Ганчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Виждан Ниязиева Мюзекярова

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Ина Светлозарова Стоянова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Айля Юмерова Кърджалиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Добромир Борисов Колев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Цветомир Йорданов Петков

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Галин Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600019 с. Раковски - ДГ № 2 „Пролет”, ул. „Първи май” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Юлиян Димитров Йорданов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Елис Ерджанова Мюмюнова

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Емил Андонов Андонов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иванка Йовчева Тодорова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Таня Христова Минчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Николай Веселинов Велев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Славена Ивайлова Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Милена Дачева Орешкова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Сибел Алтънаева Хамза

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600020 с. Раковски - Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Елис Салиева Фейзиева

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Татяна Иванова Йорданова-Тодорова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Бехра Реджеб Ахмед

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Донка Симеонова Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Милен Георгиев Митев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Божидар Иванов Русев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Стоян Иванов Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Павлин Ненков Иванов

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Теодор Пламенов Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600021 с. Раковски - ОУ „Г. С. Раковски”, ул. „ Георги Сава Раковски” № 69

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Бюлент Джелялов Сюлейманов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Налян Мехмедова Хасанова

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Серьожа Георгиев Серафимов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Павлина Петрова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Красимир Пенчев Витанов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Али Ахмед Караахмед

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Христомир Миленов Христов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Станислав Йорданов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Емануела Еленова Василева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600022 с. Стражец - ОУ „Елин Пелин”, ул. „Орел” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Гьокчен Алиева Ахмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Галина Минева Атанасова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Самуил Данаилов Цонев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Тодор Цонев Тодоров

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Айгюл Мехмедова Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дилбер Адем Исмаил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Златка Делчева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Галина Димитрова Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Пламен Тодоров Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600023 с. Стражец - ДГ „Пролет”, ул. „Средец” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цветелина Райчева Цонева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Ахмед Халим Ахмед

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Яница Петрова Стефанова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Светлана Гошева Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Полина Христова Първанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дамян Иванов Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Ганка Цонева Бобчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Георги Стоянов Георгиев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Милен Константинов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600024 с. Топчии - НЧ „Просвета 1895”, ул. „Добри Чинтулов” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мирослав Цанев Маринов

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Нелко Минев Ботев

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Росица Христова Маринова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Христина Христова Карастоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Георги Иванов Василев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Гюнгюляр Салиева Белберова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Мехмед Бейтулов Хасанов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600025 с. Ушинци - НЧ „Нов живот”, ул. „Бузлуджа” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цветалина Неделчева Димитрова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Мариян Калчев Мичев

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Стоянка Димитрова Матева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Иво Пенчев Иванов

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Красимир Страхилов Коев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Назмие Османова Шабанова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Ивет Мартинова Хараланова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600026 с. Черковна - Клуб на пенсионера, ул. „Трети март” № 13А

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цветан Стоянов Колев

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Бонка Неделчева Стойчева

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Ева Стефанова Николова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Пенка Стефанова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Никола Тодоров Тодоров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Мустафа Мехмедов Белберов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Гинка Асенова Райкова

 

Член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182600027 с. Ясеновец - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Кирил и Методий” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ерджан Басри Мустафа

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мариана Николаева Янкова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Павлина Дойнова Тончева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Евгения Младенова Бояджиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Гюлерджан Хюсеин Исмаил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нурай Идиризова Сакалова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Севие Салим Адем

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Мергюл Ариф Хасан

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Анета Тодорова Асенова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600028 с. Ясеновец - ДГ № 2 „Дора Габе“, ул. „Недю Лицов” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Джелял Кемалов Мустафов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Веселка Цонкова Ангелова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Анатоли Иванов Иванов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Снежана Ненкова Симеонова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Гюлвер Севджан Хюсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Тодор Георгиев Дюлгеров

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Генджай Гюлжанов Ахмедов

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Айнур Мехмед Хюсеин

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Сание Мехмедова Мустафова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600029 с. Ясеновец -  ДГ № 2 „Дора Габе“ - филиал, ул. „Дунав” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ергин Исмаилов Ахмедов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Валентин Цветанов Стойнов

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Сали Сабри Сали

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Николай Евгениев Ненов

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Неджиля Самиева Чаушева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Бахтишен Баки Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Мехмед Гюнер Мехмед

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Олджай Гюлджанов Ахмедов

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Нерджан Хайрединова Феимова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600030 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мирослав Атанасов Кръстев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Милена Симеонова Костадинова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Диана Анастасова Димитрова-Василева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Елина Бориславова Борисова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Мехрибан Хюсеин Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Невяна Иванова Методиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Мартина Маринова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Свежен Кирилов Киров

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Деяна Иванова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600031 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Тодор Райчев Максимов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Десислава Гецова Драганова

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Меглена Петкова Митева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Теодора Веселинова Василева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Севджихан Мехмедова Ниязиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Бедиха Шефкед Ахмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Татяна Иванова Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Цвятко Иванов Цветков

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Цветелин Младенов Славов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600032 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Маргарита Дочева Димитрова

 

Председател

   

ИТН

 

2

Силвия Димитрова Маринова

 

Заместник-председател

   

ДБО

 

3

Диана Ангелова Петкова

 

Секретар

   

БСП за България

 

4

Севим Селяхидин Гафур

 

Член

   

ДПС

 

5

Стефка Иванова Христозова

 

Член

   

ГЕРБ-СДС

 

6

Десислав Йорданов Великов

 

Член

   

ДБО

 

7

Айлин Ахмед Караахмед

 

Член

   

ДПС

 

8

Цветанка Цонева Цонева

 

Член

   

ДБО

 

9

Мустафа Ибрахим Горелски

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600033 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Николай Стефанов Вътев

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Маринка Димитрова Белчева

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Росица Венкова Неделчева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Светлана Христова Данаилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Айше Ниази Челеби

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Иван Петров Здравков

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Ангел Галинов Венков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Валентина Валентинова Диканарова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Жулиета Георгиева Илиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Петя Николова Иванчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Пламенка Димитрова Тодорова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Лидия Младенова Станчева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Събко Петров Събев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Юркие Мустафа Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Пенка Димитрова Парашкевова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Николай Маринов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Рени Недялкова Михайлова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Иван Йорданов Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600035 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Никола Георгиев Георгиев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Мариана Дончева Богословова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Веска Иванова Колева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Ивелина Цонева Василева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Алие Абтула Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Стоян Пламенов Петров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Снежана Петрова Кълева

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Марин Николаев Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Деметра Тодорова Петкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600036 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Елена Енева Дечкова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Теменуга Колева Иванова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимира Иванова Христова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Снежана Манолова Раданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Хатидже Ахмедова Хаккъ

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Деянка Александрова Минева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Кристина Драгнева Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Ангел Ламбев Вачев

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Петя Александрова Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600037 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Полина Петкова Данаилова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Васил Денев Денев

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Северина Цвяткова Цанева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Юлия Неделчева Дюлгерова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Катинка Петрова Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Вилдан Салим Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Никола Петров Игнатов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Веселин Рачев Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Илиана Неделчева Илиева

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600038 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мариела Данкова Григорова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Антоанета Григорова Василева

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Недка Веселинова Дюлгерова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Светла Михайлова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Къймет Бейти Кара

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Венета Иванова Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Георги Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Албена Неделчева Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Мария Стоянова Цанева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600039 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Оксана Йовчева Христова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Албена Стефанова Тодорова

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Йозлем Мохарем Ибрахим

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Красимира Лазарова Атанасова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Валентин Иванов Виденов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Антоанета Димитрова Маринова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Християна Ясенова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Милена Енчева Стоянова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Нина Алексеева Григорева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600040 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Йоанна Георгиева Димитрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Жана Георгиева Узунова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Станимир Добрев Куртев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Даниела Данаилова Данаилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Габриела Върбанова Стефанова-Тодорова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Назике Басри Шефкъева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Станка Манева Виденова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Дамяна Стоянова Терзиева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Даниела Тодорова Неделчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600041 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цена Христофорова Касабова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Кремена Цонева Йорданова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимира Иванова Христова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Даниела Стефанова Пенчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Полина Иванова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Вайде Ибраимова Абдраимова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Илиян Любенов Любенов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Даниела Неделчева Куманова-Дилова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Татяна Димитрова Йованов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600042 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Иванка Раданова Маринова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Цветанка Богословова Маринова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоянка Ангелова Николова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Иван Тодоров Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Азел Ибраим Абдураим

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Нела Димитрова Кънева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Виктория Ивайлова Симеонова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Виолета Александрова Гатева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Светла Павлинова Стоянова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600043 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Веска Минчева Николова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Диана Йорданова Момчилова

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Йорданка Иванова Бозаджиева

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Анета Минчева неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Светлана Станкова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Сезджан Салим Ебазер

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Димитър Ивов Пенчев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Петранка Василева Митева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Теодора Цветомирова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182600044 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Диана Иванова Николова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стоянка Иванова Кирилова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Емилия Гошева Михайлова-Спасова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Венета Маринова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Иван Василев Панков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Али Бекир Хюсеин

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Христо Иванов Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Стоянка Великова Петкова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Пламена Стоянова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600045 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Диана Димитрова Неделчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Гинка Димова Маджарова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Снежана Бойкова Петрова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Милка Димитрова Кръстева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Емел Ердинч Реджеб

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Ванеса Даниелова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Петранка Стоянова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айлин Фикретова Кемалова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Дарина Йорданова Узунова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600046 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Павел Атанасов Драгомиров

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Мерлин Антонова Николаева

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Ваня Василева Денева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Миглена Станчева Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Велко Атанасов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Хриска Тодорова Илиева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Димана Захариева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Нехрун Билялова Осман

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Иванка Григорова Славова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600047 гр. Разград - ЦПЛР - ЦРД, ул. „Грънчарска” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Анета Стефанова Иванова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Садифе Исметова Ахмед

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мерлин Левзинова Шерифова

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Десислава Тодорова Пеева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Джунейт Ремзиев Салиев

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Десислава Тодорова Антонова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Маргарита Милева Маринова - Гиргинова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Стефка Стоянова Русева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Кремена Ненчева Станчева

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600048 гр. Разград - ДГ № 12 „Зорница”, ул. „Марица” № 33

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Невена Митева Йорданова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Елена Станчева Петкова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Илко Христов Илиев

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мариана Енева Борисова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Айтен Исмаилова Чапкънова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Матьо Иванов Коцев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Ралица Йорданова Драгнева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Даниела Петрова Радева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Светлана Петрова Тодорова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600049 гр. Разград - ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица” № 1 

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Гануша Младенова Стоянова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Росица Цончева Попова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Гергана Илиева Корева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Ваня Боянова Обретенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Зайде Шюкрю Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Ростислав Даниелов Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Таня Цветанова Савова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Сребрина Димитрова Петкова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Калоян Христов Добрев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600050 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Даниела Илиева Тиханова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Атанас Младенов Мичев

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Искра Живкова Стоянова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мартина Тинкова Гецова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Себахте Кямил Шевкъ

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Николинка Косева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Валентин Петров Начев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Полина Стоянова Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Недка Иванова Тицова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600051 гр. Разград СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Янка Русева Рачева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Величка Лазарова Димитрова

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Николинка Минчева Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Анита Стойчева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Айсел Нерми Билял

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Росица Николова Венкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Ивелина Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Робърт Матеев Янков

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Пламена Йорданова Златева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600052 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цонка Йорданова Рашкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Пламена Иванова Маринова

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Сибял Ахмедова Мустафова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Кадрие Максудова Халилова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Цветелина Василева Стоянова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Надя Йорданова Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Мартина Йорданова Йорданова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Илкнур Мехмед Иляз

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Ваня Костадинова Костадинова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600053 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Татяна Господинова Москова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Пролетеса Иванова Дончева

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Небенур Реджеб Хасан

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Дияна Георгиева Цонева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Диана Здравкова Станчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Симон Пламенов Пеев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Петър Колев Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Милен Петров Арабаджиев

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Тодор Йорданов Алексиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600054 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Илиана Христова Тоцева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Николай Петков Петков

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Ралица Асенова Радилева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Симона Иванова Янкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Румяна Христова Чакалова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Джунейт Ергюн Дервиш

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Пламен Йорданов Петков

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Беатрис Александрова Неделчева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Людмила Живкова Желязкова

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600055 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул.„Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Преслава Петева Минчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Велислава Николаева Бобева

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Мария Лазарова Петрова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Пламена Лазарова Панова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Марина Цветанова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Шейда Али Дервиш

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Румяна Стоянова Илиева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Мариета Станимирова Недялкова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Дянка Станкова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600056 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Христо Петров Червенски

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Десислава Николова Иванова

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ерол Ахмед Тусчу

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Нанка Стоянова Стоянова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Герасим Тодоров Стоянов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Йозлям Метин Насуф

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Росица Атанасова Мотева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Хасан Мустафа Хюсеин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600057 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Веселина Иванова Възелова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Красимир Радославов Кутев

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Пакизе Етем Туран

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Росица Любенова Йорданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Диана Пенева Славова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ненчо Илиев Ненов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Насуф Хюсеин Насуф

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Любомир Николаев Цаков

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Георги Симеонов Мотев

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600058 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Даниела Петрова Стоянова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сузана Асенова Алекова

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Зорница Евгениева Якимова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мирослав Василев Петров

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Милена Димитрова Борисова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ралица Денчева Денева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Николина Георгиева Желязкова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Владимир Илиев Димитров

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Искра Николаева Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600059 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Калиптен Кенанова Исмаил

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Калина Маринова Йорданова

 

Заместник-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Павлина Цанкова Атанасова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Лилия Николаева Колева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Румяна Трайчева Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Красен Красенов Колев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Събина Бонева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Минка Иванова Колева

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Таня Димитрова Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600060 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Софка Василева Лалова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Милена Стоянова Димитрова

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Джемиле Бейханова Исмаил

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Севдалина Борисова Стефанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Виктория Найденова Анкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Иван Коцев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Минка Койчева Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Теодор Николов Тодоров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600061 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Даниела Стефанова Дочева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Петя Стоянова Радева

 

Заместник-председател

 

 

ИТН

 

3

Таня Асенова Манолова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светлана Коцева Коцева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Февзие Ерсин Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Виолина Данаилова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Галентин Ростиславов Христов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Габриела Радостинова Иванова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Даниела Владимирова Тодорова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600062 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мариан Петров Георгиев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Христо Георгиев Георгиев

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Халиме Ерсин Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Себат Басри Тусчу

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Йордан Руменов Йорданов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Петранка Стоянова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Светлина Савова Ганева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Галина Иванова Кирева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Биана Кирилова Богомилова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600063 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Младенка Василева Ботева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Тодорка Георгиева Захариева

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Искра Йорданова Иванова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Росица Цонева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Нехиде Ебазер Вели

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Атидже Махсутова Реджебова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Бейсин Исмаил Ахмед

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Мариана Грозданова Джипова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Павлина Великова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 182600064 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Цветелина Георгиева Митева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Калина Георгиева Начева

 

Заместник-председател

 

 

ДБО

 

3

Северина Димитрова Колева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Румен Йорданов Шикаланов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Айнур Ахмед Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Христо Йорданов Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Тодор Красимиров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Елеонора Красимирова Симеонова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Недка Йорданова Тоцева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600065 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Янислава Йорданова Янкова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Седа Седатова Бейрамова

 

Заместник-председател

 

 

ДПС

 

3

Невбер Али Али

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йорданка Цанкова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Ценка Георгиева Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Албена Младенова Мизурска

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Димитър Георгиев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Мая Рашкова Асенова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Виргиния Александрова Тоцева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600066 гр. Разград - ж. п. гара Разград – клуб

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Атанас Симеонов Желязков

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Лъчезар Андреев Лазаров

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Йорданка Живкова Бобчева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Невен Петров Станчев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Снежана Дацева Асенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Елиф Мехмед Ибрям

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Злати Иванов Златев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182600067 гр. Разград - Дом за стари хора, ул.„Хаджи Димитър” № 30

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ива Богомилова Гъркова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Наталия Денева Георгиева

 

Заместник-председател

 

 

БСП за България

 

3

Ивайло Любомиров Дянков

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Христина Илиева Игнатова

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Калинка Тодорова Русева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Величка Спасова Воденичарова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Нигяр Ержанова Махмуд

 

Член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182600068 гр. Разград - Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър” № 17

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Маргарита Пенева Белчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Павел Симеонов Изворов

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Нермин Хайрединова Феимова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Хюсню Ахмед Хюсеин

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Иваничка Георгиева Върбанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Илияна Тодорова Генова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Невбер Ахмедова Мустафова

 

Член

 

 

ДПС

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Разград.

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Милица Емилова Георгиева

 

 

 

БСП за България

 

2

Павлинка Радомирова тодорова

 

 

 

БСП за България

 

2

Надежда Василева Йовчева

 

 

 

БСП за България

 

3

Георги Василев Георгиев

 

 

 

БСП за България

 

3

Росица Белчева дочева

 

 

 

БСП за България

 

4

Стоянка Цанева Белчева

 

 

 

БСП за България

 

4

Катя Димитрова Димитрова

 

 

 

БСП за България

 

5

Ива Стоянова Петрова

 

 

 

БСП за България

 

5

Симона Красимирова Георгиева

 

 

 

БСП за България

 

6

Милена Росенова Добрева

 

 

 

БСП за България

 

6

Стаменка Ивелинова Бонева

 

 

 

БСП за България

 

7

Пенка Неделчева Колева

 

 

 

БСП за България

 

7

Севдагюл Шабан Садък

 

 

 

БСП за България

 

8

Галина Цанкова Стоянова

 

 

 

БСП за България

 

8

Пенка Петрова Николаева

 

 

 

БСП за България

 

9

Кристиян Галинов Тиханов

 

 

 

БСП за България

 

9

Петър Любомиров Зарков

 

 

 

БСП за България

 

10

Тодорка Петкова Христова

 

 

 

БСП за България

 

10

Станка Георгиева Байчева

 

 

 

БСП за България

 

11

Даниела Стоянова Неофитова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

11

Светлана Андреева Йоргова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

12

Стоянка Станчева Пантева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

12

Деян Йорданов Начев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

13

Нелина Методиева Мизурска

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

13

Радосвета Петкова Иванова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

14

Соня Миткова Иванова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

14

Ивайло Димитров Иванов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

15

Кичка Димитрова Ангелова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

15

Милена Владимирова Иванова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

16

Йонка Генова Тодорова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

16

Любомир Николаев Цаков

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

17

Петър Красимиров Петров

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

17

Радостина Калоянова Катеринова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

18

Анелия Неделчева Цонева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

18

Нели Стоянова Колева

 

 

 

ДБО

 

19

Йорданка Маринова Веселинова

 

 

 

ДБО

 

19

Цанко Иванов Георгиев

 

 

 

ДБО

 

20

Иван Великов Иванов

 

 

 

ДБО

 

20

Дарин Росенов Страхилов

 

 

 

ДБО

 

21

Атанас Ангелов Атанасов

 

 

 

ДБО

 

21

Мариян Станчев Станев

 

 

 

ДБО

 

22

Никола Господинов Пенчев

 

 

 

ДБО

 

22

Анита Георгиева Ангелова

 

 

 

ДБО

 

23

Айгюл Мустафа Хамди

 

 

 

ДПС

 

23

Айсу Мердан Хасан

 

 

 

ДПС

 

24

Айшегюл Хасан Руфад

 

 

 

ДПС

 

24

Алипи Ташинов Алеков

 

 

 

ДПС

 

25

Асение Фахриева Касим

 

 

 

ДПС

 

25

Ахмед Мустафа Расим

 

 

 

ДПС

 

26

Гюкхан Севджанов Сабриев

 

 

 

ДПС

 

26

Гюлнур Басриева Мустафова

 

 

 

ДПС

 

27

Гюлсевим Адемова Реджебова

 

 

 

ДПС

 

27

Гюлшен Мехмед Салиева

 

 

 

ДПС

 

28

Емел Юмерова Ахмедова

 

 

 

ДПС

 

28

Кадер Ахмед Мустафа

 

 

 

ДПС

 

29

Мухарем Сунай Мухарем

 

 

 

ДПС

 

29

Невин Федаилова Тусчу

 

 

 

ДПС

 

30

Незиха Ахмедова Арабаджиева

 

 

 

ДПС

 

30

Нилгюн Ерол Мустафа

 

 

 

ДПС

 

31

Нурвел Кемал Ахмед

 

 

 

ДПС

 

31

Ренгинар Ибрахим Ахмедова

 

 

 

ДПС

 

32

Салиха Адем Идриз

 

 

 

ДПС

 

32

Саля Османова Топалахмед

 

 

 

ДПС

 

33

Сема Бедри Садък

 

 

 

ДПС

 

33

Снежанка Кръстева Станева-Петкова

 

 

 

ДПС

 

34

Фахри Мехмед Садък

 

 

 

ДПС

 

34

Фетта Лютфи Фетта

 

 

 

ДПС

 

35

Ясмина Павлова Иванова

 

 

 

ДПС

 

35

Петко Хараламбиев Хараланов

 

 

 

ИСМВ

 

36

Радаслав Диянов Тодоров

 

 

 

ИСМВ

 

36

Любомир Младенов Лазаров

 

 

 

ИСМВ

 

37

Йордан Райчев Йорданов

 

 

 

ИСМВ

 

37

Веселин Йорданов Илиев

 

 

 

ИСМВ

 

38

Кристина Стефанова Кръстева

 

 

 

ИСМВ

 

38

Светлана Евлогиева Кенар

 

 

 

ИСМВ

 

39

Мирена Петрова Хинкова

 

 

 

ИСМВ

 

40

Мергюл Кязимова Салиева

 

 

 

ИСМВ

 

39

Габриела Деянова Вангелова

 

 

 

ИТН

 

40

Петранка Минкова Неделчева

 

 

 

ИТН

 

41

Дияна Пенчева Донкова

 

 

 

ИТН

 

40

Марина Драгомирова Донкова

 

 

 

ИТН

 

41

Даниел Славчев Иванов

 

 

 

ИТН

 

42

Мирослав Атанасов Киранов

 

 

 

ИТН

 

41

Павлин Александров Станчев

 

 

 

ИТН

 

42

Ивайло Димитров Иванов

 

 

 

ИТН

 

43

Пламен Горанов Станев

 

 

 

ИТН

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Разград.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 19.10.2021 в 21:30 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения