Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 70-ПВР/НС
Разград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е Писмо с вх. № 56/13.10.2021г. от кмета на община Кубрат, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Кубрат за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Предложение за резервни членове на СИК в община Кубрат за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С предложенията са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол  от 09.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана от кмета на Община Кубрат за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Кубрат, като са спазени разпоредбите на ал.1,3,6 от чл.92 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 29-ПВР/НС от 01.10.2021г.

С писмо вх. № 82/18.10.2021 г., кмета на Община Кубрат е направил предложение до РИК – Разград за промяна в състава на СИК № 181600013, гр. Кубрат, въз основа на направено такова от ПП „Има такъв народ“.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, предложения постъпили с писмо вх. № 56/13.10.2021г. от Кмета на Община Кубрат, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения №29-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 21-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Кубрат в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Секция 181600001 - Беловец - ул. "Искър" № 2 – читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Любка Йорданова Костова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Райме Басриева Шукриева

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Фатме Хасанова Чакърова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Тодор Стоянов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Ивелина Венелинова Маринова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Янка Христова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Момчил Николов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Есин Седатова Мехмедова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мая Денчева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Секция 181600002 - Беловец - ул. "В. Левски" № 31 - ОУ „В. Левски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Фатме Кязим Мехмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мейлин Йълмаз Мехмедова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Есин Кямил Николова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Галя Василева Горанова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Тургай Орхан Емин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Татяна Миланова Йорданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Надежда Любенова Илиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Илиян Стоянов Друмев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Айча Велиева Фикретова

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600003 - Бисерци - ул. "Бисер" № 62 - ОУ „ Н. Й. Вапцаров“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Айше Елиманова Ебазерова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Атидже Басриева Насуфова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Мария Христова Петкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Тунджер Фикретов Феимов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Диляна Георгиева Ангелова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Коци Иванов Костов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Иванка Георгиева Христова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Сергей Божиков Костов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Нермин Ахмедова Юмерова

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600004 - Бисерци - ул. "Бисер" № 25 – читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мейхад Махмудова Адилова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Тодор Петков Трифонов

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Михаела Александрова Бучкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Ангел Тодоров Ангелов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Димитричка Стоянова Неделчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Николай Димитров Христов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Теодор Цветомиров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Себахатин Алиев Сюлюманов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Нуртен Шакирова Юсню

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600005 - Божурово - ул. "В. Левски" № 32 – читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Иваничка Станчева Ангелова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Нуртен Адилова Яхова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Сибел Мехмедова Исмаилова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Несрин Бейтиева Салиева

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Мариана Ангелова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Бисерка Станчева Митева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Мехмед Ебазеров Билялов

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600006 - Горичево - ул. "Лудогорие" № 40 - читалище откъм ул. „Панайот Хитов“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мехрибан Османова Хасанова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Силвия Василева Савова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Надежда Иванова Йорданова

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Гюлвер Исмет Ариф

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Бейхан Неджмиев Османов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Станчо Дечев Петров

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Елин Пейчев Неделчев

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600007 - Задруга - ул. "Христо Ботев" № 22 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Даньо Иванов Гичев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Цветалина Стефанова Маринова

 

Зам.-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Бенан Беязидов Махмудов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Севин Неждет Селиман

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Димитринка Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Севинч Гюрджанова Ферад

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Кирил Неделчев Кирилов

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600008 - Звънарци - ул. „Кирил и Методий“ №13 - НЧ „Васил Левски 1932“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Нефисе Джефер Наим

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Хюсние Фикрет Расимова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Вярка Борисова Костова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Нургюл Адилова Мехмедова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Виолета Георгиева Христозова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Румяна Радева Стойкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Розалия Димитрова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Марина Филева Атанасова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Дияна Иванова Генчева

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600009 - Каменово - ул. "Трапезица" № 56 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Светла Христова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Ивайло Димитров Цонев

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Вица Русева Павлова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Таня Асенова Великова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Стоянка Дакова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Катерина Димова Василева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Йорданка Колева Енчева

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600010 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефка Илиева Александрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Снежанка Христова Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Даниела Георгиева Йорданова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Галя Борисова Цакова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Медиха Мехмедова Тюллер

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Петранка Кирова Монева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Невен Ангелов Митев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Тодорка Черникова Чукова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Румяна Неделчева Колева

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600011 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гюлсюм Алиева Адемова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Пенка Борисова Йорданова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Силвия Георгиева Джипова-Дочева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Пенка Николова Банкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Цветелина Стефкова Илиева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Владислав Юлиянов Димитров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Росица Пенева Антонова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Ивелина Маринова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Симеон Венелинов Василев

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600012 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“ 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Николай Илиев Илиев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стоянка Николова Няголова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мария Петкова Джипова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Надежда Маринова Василева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Исмигюл Ерунова Ниятова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Румяна Димитрова Стойчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Наталия Емилова Ефтимова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Валентина Николова Костова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Иваничка Анастасова Георгиева

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600013 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Габриела Пламенова Тодорова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Румяна Йорданова Енчева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Дияна Иванова Неделчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кенан Алиев Сюлейманов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Даниела Проданова Няголова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Силвия Петрова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Юлиян Димитров Тотев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Гюлшан Салиева Добруджанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Звезделина Русева Тончева

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181600014 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Недялка Росенова Кирилова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сашка Николова Владова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Танел Шенол Рамадан

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Юлия Красимирова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Зейнеб Исмаил Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Росица Георгиева Стефанова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Йорданка Добрева Желязкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Галина Володева Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Десислава Драгомирова Симеонова

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181600015 - Кубрат - ПУИ "Петър Берон" - горен вход

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Дарина Енчева Георгиева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Донка Костадинова Славова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Росица Иванова Николова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Рухи Даудов Османов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Даниела Василева Накова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Пенка Петрова Йорданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Росица Цочева Дечева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Юлия Василева Калчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Ивайло  Николаев Пенков

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600016 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - стара сграда - откъм ул. „Гагарин" 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Снежана Николаева Москова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Здравка Атанасова Николова

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Константин Руменов Йорданов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Наргис Зюлкюф Рамадан

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Величка Станчева Станева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дяна Златева Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Вера Илиева Николова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Елчинар Юмерова Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Станислава Димитрова Станчева

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600017 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - нова сграда – актова зала

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Анюшка Друмева Антонова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Полина Димитрова Христова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Деница Колева Димитрова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Дарина Николова Димитрова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Христина Руменова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Лиляна Христова Пенчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Гергана Михайлова Спасова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Явуз Халилов Ахмедов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Димитър Петров Сяров

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181600018 - Кубрат - ул. "Пейо Яворов" - здравна служба

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Иванка Пламенова Климова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Афизе Айдън Скендер

 

Зам.-председател

 

 

ДПС

 

3

Искрена Маринова Порчева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Йорданка Петрова Милкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Иванка Добрева Тодорова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Деница Михаилова Лазарова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Пламен Добрев Дечев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Иванка Русева Енчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даниела Бончева Костадинова

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600019 - Медовене - ул. "Хан Аспарух" № 20 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Илина Илиева Илиева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стефанка Светославова Петрова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Марионела Петрова Стоянова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Мехриджан Раимова Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Селин Бейханова Селиманова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Бойка Душанова Кирова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Ани Асенова Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181600020 - Мъдрево - ул. "Хан Кубрат" № 77 - детска градина

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Муртаза Али Йени

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ивелин Димитров Йорданов

 

Зам.-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Светослав Веселинов Владимиров

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Звезделина Димитрова Маринова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Георги Николов Георгиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Петър Миленов Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Светла Иванова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Лора Силвева Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Исмаил Хасан Исмаил

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600021 - Равно - ул. “Иван Вазов" № 25 - НЧ „Стефан Караджа“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Радослав Стефанов Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Милена Илиева Кацарска

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ивайло Богданов Борисов

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Мелда Неджати Абтулова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Христо Петров Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Десислава Василева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Пламка Димитрова Цветкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Милка Минчева Енчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Йордан Колев Йорданов

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600022 - Савин - ул. "Здравец" № 2а - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ралица Веселинова Маринова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Румяна Петкова Банковска

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Ивайло Иванов Христов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Февзи Ибрямов Хасанов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Росен Николаев Христов

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Павлина Ангелова Христова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Елина Иванова Сборчикова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айсун Семов Симов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Кръстю Димитров Мирчев

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600023 - Севар - ул. "Гагарин" № 1 - читалище - актова зала

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гюнай Арифов Коджаибрямов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Зюлфю Мюзелифов Лятифов

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Айше Мехмедова Рафиева-Кючюкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Божидара Борисова Ангелова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Радка Иванова Енева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Галина Найденова Найденова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Инна Петрова Тошева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Йорданка Василева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Виолета Тодорова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Секция 181600024 - Севар - ул. "Кирил и Методий" № 14 – училище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гюнай Сюлейманов Хюсеинов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Даниела Михайлова Петкова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Петя Димитрова Атанасова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Веселинка Иванова Ганева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Симона Христова Денева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Елена Методиева Стоянова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Танка Николова Цандева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Севил Бейсимова Адем

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сезгин Акифов Федаилов

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181600025 - Сеслав - ул. „Александър Стамболийски“ №19 – ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Семра Скендер Куртчу

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Севил Сейфидин Али

 

Зам.-председател

 

 

ДПС

 

3

Гюлджан Дауд Заир

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Феймие Бедриева Сабриева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Сабрие Исмет Вели

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Наджие Ибишева Реджебова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Наргис Фикрет Шакир

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Йордан Василев Енев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Миглена Татянова Миткова

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600026 - Тертер - ул. "Иван Вазов" № 1, I-ви етаж на адм. сграда

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Маргаритка Илиева Енчева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Цена Дончева Стефанова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Здравелина Йорданова Симеонова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мехмед Махмуд Асан

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Деян Андреев Минчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Анифе Байрам Мустафова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Емилия Колева Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600027 - Точилари - ул. "Цар Калоян" № 7, I-ви етаж на адм. сграда

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Антония Стефанова Средкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мария Йорданова Василева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Зейнеб Кямил Мюрселова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Хакан Юсеинов Мехмедов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Ерсой Гюрсел Сами

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Емануела Александрова Бучкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Мюжгян Али Халил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Секция 181600028 - Юпер - пл. "Оборище" № 6 – читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Вероника Данчева Стоянова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Владимир Георгиев Върбанов

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Поля Пенчева Григорова

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Валентин Емилов Митков

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Марияна Иванова Маркова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Стефан Илиев Станчев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Ирина Светлозарова Тановска-Андреева

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181600029 - МБАЛ Кубрат - ул. “Княз Борис I“ № 12

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гинка Петрова Панчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мариян Иванов Петров

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Цветомира Маринова Стефанова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Зевджие Исмаилова Сабриева

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Първолета Георгиева Тихова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Никол Ивайлова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Цвятко Найденов Николов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181600030 - ДСХ с. Тертер - ул. “Гоце Делчев“ № 5

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Татяна Георгиева Павлова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Марчела Димитрова Михова-Енчева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Димитър Павлов Ганчев

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гюлсевим Илмиева Зекериева

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Росица Йорданова Цанкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Силвия Христова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Кристофър Мариянов Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Кубрат.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Къймет Али Мехмедов

 

 

 

ИТН

 

2

Десислава Христова Димитрова

 

 

 

ИТН

 

3

Габриела Василева Йорданова

 

 

 

ИТН

 

4

Шерифе  Ахмедова Ахмедова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Атанас Василев Атанасов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Марин Кирилов Маринов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Недка Илиева Иванова

 

 

 

БСП за България

 

8

Зорница Стефанова Георгиева

 

 

 

БСП за България

 

9

Стефко Йорданов Стефанов

 

 

 

БСП за България

 

10

Димитър Иванов Димитров

 

 

 

БСП за България

 

11

Койчо Костадинов Койчев

 

 

 

БСП за България

 

12

Митю Цанков Бобев

 

 

 

БСП за България

 

13

Светла Венкова Пенчева

 

 

 

БСП за България

 

14

Диана Йорданова Янкова

 

 

 

БСП за България

 

15

Румяна Иванова Бобева

 

 

 

БСП за България

 

16

Атанас Георгиев Георгиев

 

 

 

БСП за България

 

17

Величка Маринова Георгиева

 

 

 

БСП за България

 

18

Иванка Неделчева Иванова

 

 

 

БСП за България

 

19

Радослав Петров Петров

 

 

 

БСП за България

 

20

Кръстинка Неделчева Илиева

 

 

 

БСП за България

 

21

Нина Младенова Тодорова

 

 

 

ДБО

 

22

Лидия Райчева Василева

 

 

 

ДБО

 

23

Цветомира Стоилова Стоилова

 

 

 

ДБО

 

24

Недка Николова Стоянова

 

 

 

ДБО

 

25

Николай Василев Димитров

 

 

 

ДБО

 

26

Росица Христова Русева

 

 

 

ДБО

 

27

Леман Сеидова Хюсеин

 

 

 

ДБО

 

28

Айше Шезаит Яхова

 

 

 

ДПС

 

29

Есин Елиманова Арифова

 

 

 

ДПС

 

30

Севсун Сунаев Яшаров

 

 

 

ДПС

 

31

Нигяр Алиосманова Кючюкова

 

 

 

ДПС

 

32

Несибе Хаккъева Кедикова

 

 

 

ДПС

 

33

Несрин Бехчет Хюсеинова

 

 

 

ДПС

 

34

Есин Шерафедин Билялова

 

 

 

ДПС

 

35

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

 

 

 

ДПС

 

36

Самир Метин Джевдет

 

 

 

ДПС

 

37

Семра Ахмедова Неби

 

 

 

ДПС

 

38

Севдие Алиш Халил

 

 

 

ДПС

 

39

Сашо Левенов Сашев

 

 

 

ИСМВ

 

40

Мария Цанкова Георгиева

 

 

 

ИСМВ

 

41

Аляйдин Азизов Реджебов

 

 

 

ИСМВ

 

42

Кунка Ангелова Петрова

 

 

 

ИСМВ

 

43

Михаил Павлов Павлов

 

 

 

ИСМВ

 

44

Надя Койчева Върбанова

 

 

 

ИСМВ

 

45

Пенка Донева Николова

 

 

 

ИСМВ

 

46

Богомил Маринов Борисов

 

 

 

ИСМВ

 

47

Стоян Йорданов Стоянов

 

 

 

ИСМВ

 

48

Светломир Костадинов Сотиров

 

 

 

ИСМВ

 

49

Десислава Иванова Илиева

 

 

 

ИСМВ

 

50

Ния Светлозарова Иванова

 

 

 

ИСМВ

 

51

Кристиян Христов Ангелов

 

 

 

ИСМВ

 

52

Миглена Христова Йовкова

 

 

 

ИСМВ

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Кубрат.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 19.10.2021 в 22:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения