Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 71-ПВР/НС
Разград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е писмо с вх. № 64/14.10.2021г. от кмета на Община Цар Калоян, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Цар Калоян за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително и за резервни членове.

С предложението са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол от 06.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана. от кмета на Община Цар Калоян за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Цар Калоян.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 33-ПВР/НС от 01.10.2021г.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 64/14.10.2021г. от кмета на Община Цар Калоян, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения № 25-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 33-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Цар Калоян в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 183600001, с. Езерче, ОУ ул. Димчо Дебелянов №1

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мейлин Еролова Хасанбашева

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Айкут Сахлим Сахлим

 

Зам. Председател

 

 

ИТН

 

3

Ивелина Христова Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Димитър Тодоров Балъкчиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Тодор Пенчев Тодоров

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Милена Петкова Митева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Виолета Георгиева Игнатова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Пресияна Богомилова Величкова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Даниела Иванова Бойчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600002, с. Езерче, Читалище ул. В. Левски №4

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ивайло Стилиянов Орешков

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пламен Иванов Атанасов

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Дидем Недрет Дауд

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Кирил Николаев Наков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Кямиле Кямил Чиракова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Евгения Алексиева Мицова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Елис Тезджанова Карахасанова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Пенка Стоянова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Светла Христова Минкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600003, с. Езерче, ОУ ул. Димчо Дебелянов №1

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Хинка Петкова Петкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Светлана Лазарова Станева

 

Зам. Председател

 

 

ИСМВ

 

3

Христина Радославова Йорданова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Юмгюлсюн Сейфидинова Чиракова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Йордан Иванов Йорданов

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Мариян Диянов Йорданов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Ани Драгомирова Ганева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Ростислав Христов Радев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Румен Пенев Кръстев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600004, с. Костанденец, Читалище

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Дамянка Василева Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Веска Върбанова Илиева

 

Зам. Председател

 

 

ДБО

 

3

Христо Илиев Христов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мария Цветкова Минчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Метин Селман Карасюлейман

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Теодор Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Павлинка Колева Драгойчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600005, гр. Цар Калоян, Ул.“Демокрация“ -читалище

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Пламена Росенова Петрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нели Младенова Стоянова

 

Зам. Председател

 

 

ИТН

 

3

Ирен Христова Христова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Донка Стойкова Цонева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Антоанета Хинкова Илиева

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Габриела Деянова Николова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Надя Димитрова Добрева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600006, гр. Цар Калоян, Д"СП" , ул. Тотлебен, №3

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Тодор Красимиров Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Йордан Мицов Йорданов

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Денка Кирилова Йорданова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Светла Василева Кившанова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Тансу Гюрсел Карасюлейманова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Петя Гецова Крумова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Гинка Ангелова Маринова

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Бонка Стефанова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Стоян Тодоров Стоянов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 Единен № на СИК 183600007, гр. Цар Калоян, СОУ ул. Освобождение №1

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Атанас Иванов Атанасов

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Гергана Красимирова Иванова

 

Зам. Председател

 

 

ИСМВ

 

3

Афизе Ниязиева Реснелиева

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Йорданка Христова Христова

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Борислав Павелов Гърков

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Даяна Николова Николова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Дияна Георгиева Лазарова

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Цветелина Петрова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Стоянка Дечева Кривналиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600008, гр. Цар Калоян, СОУ ул. Освобождение №1

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Айтен Хълми Сали

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Маринела Крумова Георгиева

 

Зам. Председател

 

 

ДБО

 

3

Александър Донев Димитров

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Илина Хинкова Кръстева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Димитър Деянов Донев

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Димитрина Русева Недева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Денка Атанасова Минчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Гергана Петрова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даринка Траянова Маринова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 Единен № на СИК 183600009, гр. Цар Калоян, Библиотека "Ахм. Шериф" ул. Кирил и Методий"№2 

№ по ред

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Дарина Дечева Йорданова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Детелина Иванова Петрова

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Бистра Кирилова Желязкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иваничка Димитрова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Ремзие Ахмедова Сали

 

член

 

 

ДПС

 

6

Мариянка Христова Желязкова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Славка Любенова Христова

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Кремена Тиханова Величкова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Маринка Йорданова Късова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Цар Калоян.

№ по ред

Име

ЕГН

ПП/КП

образование

Телефон

1

Румяна Иванова Мандаиева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2

Тодор Недялков Късов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

3

Гюлюмсер Селиманова Джиналиева

 

ДПС

 

 

4

Ембие Еджевит Али

 

ДПС

 

 

5

Севгюл Мехмед Мурадова

 

ДПС

 

 

 

3.ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Цар Калоян.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 19.10.2021 в 22:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения